Warsaw 22.8 ºC
Kontaktformular

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Przedmiot:

Usługa sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla osób biorących udział w podróżach studyjnych, branżowych oraz podróżach służbowych w roku 2019.

1.    Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie
Adres Zamawiającego:  
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin
Tel: +49 30 2100920, info@polen-info.de, www.polen.travel

2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa biletów lotniczych na potrzeby realizacji działalności promocyjnej Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie

W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących działań:

1.    Wykonawca wybiera dwa  najkorzystniejsze i najtańsze połączenia komunikacyjne
i sporządza kalkulację.
2.    W terminie uzgodnionym z Zamawiającym (najpóźniej w terminie wykupu rezerwacji) Wykonawca  wystawia bilet i dostarcza go do Zamawiającego. O ile nie ma innych wymagań ze strony linii lotniczych stosowana jest forma biletu elektronicznego.
3.    Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o promocjach linii lotniczych.
4.    Wykonawca w momencie zakupu płaci za bilety z własnych środków.
5.    Wykonawca sporządza fakturę za wystawiony bilet sukcesywnie po każdym zakupie biletu.  Faktura ma 14-dniowy termin płatności.
6.    W przypadku zwrotu biletu z powodu odwołania wyjazdu przez Zamawiającego, Wykonawca zwraca bilety przewoźnikowi obciążając Zamawiającego tą częścią zapłaconej kwoty, która pozostanie do zapłacenia po potrąceniu kosztów przez przewoźnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaży biletów.
7.    Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania najkorzystniejszych połączeń pod względem ceny biletu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3  do niniejszego ogłoszenia.

3. Struktura zamówienia:

1.    Przeloty w klasie ekonomicznej.

2.    Przewidywana struktura połączeń: Europa, z przewagą połączeń, loty wewnątrz Niemiec, loty Niemcy-Polska i Polska - Nemcy

Przedstawiona powyżej struktura zamówienia jest strukturą przewidywaną, mającą na celu ułatwienie Wykonawcy oszacowanie swojej oferty. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany przewidywanej struktury zamówienia w każdym z wyszczególnionych powyżej punktów w przypadku zaistnienia takiej konieczności bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty.

4. Termin realizacji:

Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 lub do wyczerpania się środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.


5. Kryteria udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które:
1.    Są uprawnione do wykonywania określonej działalności.
2.    Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny.
3.    Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe
i terminowe wykonanie zamówienia.
4.    Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.6.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09:00 do 15:00 w dni powszednie, Paweł Rosik – e-mail: info@polen-info.de

7.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1.    Ofertę należy przesyłać mailem na adres: info@polen-info.de lub dostarczyć na adres: Polnisches Fremdenverkehrsamt, Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin
2.    Termin składania ofert upływa w dniu 11.04.2019 o godz. 10:00.
3.    Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.


8.    Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą opłatą transakcyjną.
Jednocześnie opłata transakcyjna nie może wynosić zero EUR (0,- EUR)

Wykonawca poda transakcyjną cenę ofertową jako wartość brutto w EUR.

9.    Informacje dodatkowe:

1.    Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zmianami);
2.    Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  a)    odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
  b)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
  c)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
  d)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
4.    W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału
w postępowaniu.


Załączniki:
Załącznik nr 3: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4: Wzór formularza ofertowego     
Załącznik nr 5: Istotne postanowienia umowy


Pełna treść z załącznikami jako plik PDF:

Bestellen Sie hier unseren Newsletter