Warsaw 22.8 ºC
Kontaktformular

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Przedmiot:

Usługa sprzedaży i dostarczania krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych dla osób biorących udział w podróżach studyjnych, branżowych oraz podróżach służbowych w roku 2020.

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie
Adres Zamawiającego:
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin
Tel: +49 30 2100920, info@polen-info.de, www.polen.travel

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie bloga tematycznego promującego Polskę jako kraj atrakcyjny turystycznie (koncepcja, projekt, layout, 2 artykuły/mies., min 6000 znaków/artykuł oraz hosting przez okres  min. 6 mies.).

3. Struktura zamówienia:

 • Utworzenie platformy na potrzeby bloga tematycznego
  - Koncepcja
  - Projekt
  - Layout
  - Programowanie platformy WEB

 • Utworzenie zawartości  - dwa artykuły w miesiącu,  łącznie 12 artykułów
  - Pozyskanie i analiza informacji
  - Tekst – min. 6000 znaków w pojedyńczym artykule (liczone ze spacją)
  - Opracowanie grafiki i pozyskanie materiału zdjęciowego
    (min. 6 zdjęć/artykuł)  

 • Hosting i wspomaganie techniczne przez okres sześciu miesięcy.

4. Termin realizacji:

Usługa będzie świadczona od dnia przez okres 6 miesięcy od dnia publikacji. Publikacja nie może nastąpić póżniej niż 18.12.2020


5. Kryteria udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które:
1. Są uprawnione do wykonywania określonej działalności.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe
i terminowe wykonanie zamówienia.
4. Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09:00 do 15:00 w dni powszednie, Paweł Rosik – e-mail: pr@polen-info.de

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: info@polen-info.de lub dostarczyć na adres: Polnisches Fremdenverkehrsamt, Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin
2. Termin składania ofert upływa w dniu 10.11.2020 o godz. 10:00.
3. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.


8. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną

Wykonawca poda transakcyjną cenę ofertową jako wartość brutto w EUR.

9. Informacje dodatkowe:

1. Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zmianami);
2. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału
w postępowaniu.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter