Warsaw 22.8 ºC
Kontaktformular

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT


Przedmiot:
Prace związane z redagowaniem w języku niemieckim tekstów do biuletynu prasowego dla niemieckich mediów oraz newslettera dla branży w okresie od 15.01 do 31.12.2019 r.


Berlin, styczeń 2019


Priorytetowym zadaniem ZOPOT w Berlinie jest budowanie  pozytywnego wizerunku Polski jako ciekawej i nowoczesnej destynacji turystycznej.  Podejmując działania mające na celu zwiększenie zainteresowania polskimi miastami, regionami i produktami turystycznymi wśród niemieckich dziennikarzy oraz branży turystycznej ZOPOT prowadzi systematyczną wysyłkę biuletynu prasowego i newslettera.  
Dotarcie do niemieckich dziennikarzy oraz zapewnienie zauważalnej obecności tematyki polskiej turystyki w mediach wymaga doskonałej umiejętności tworzenia tekstów i materiałów prasowych, znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia w branży turystycznej. 
ZOPOT w Berlinie ogłasza konkurs na prace związane z redagowaniem w języku niemieckim tekstów do biuletynu prasowego dla niemieckich mediów oraz newslettera dla branży w okresie od 15.01 do 31.12.2019 r.

 

1.    Zamawiający: 

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie


2.    Kryteria udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które:

1)    są uprawnione do wykonywania określonej działalności.

2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny.

a)    wiedza i doświadczenie;
w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert wykonał (lub w przypadku usług ciągłych – wykonuje): dwie usługi, każda polegająca na redagowaniu w języku niemiecki biuletynów prasowych albo newsletterów o wartości minimum 15.000 euro brutto każda, których efektem było minimum 10 publikacji w niemieckich mediach drukowanych.

b)    odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia; 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w tym zakresie jeżeli wykaże, że dysponuje osobą (lub osobami) która będzie realizować przedmiotowe zamówienie. Każda osoba skierowana do wykonania przedmiotowego zamówienia będzie spełniała następujące warunki: 

•     znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie native speakera, (język niemiecki jako język ojczysty albo znajomość języka potwierdzona certyfikatem - C2, wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) 
•    co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży turystycznej 
•    bardzo dobra znajomość walorów turystycznych Polski, 
•    doświadczenie dziennikarskie, doświadczenie w tworzeniu tekstów dziennikarskich oraz informacji prasowych o tematyce turystycznej
•    doświadczenie w pisaniu artykułów dla niemieckiej prasy, 
•    bardzo dobra znajomość mediów niemieckich, 
•    komunikatywna znajomość języka polskiego, w tym słownictwa związanego z tematyką turystyczną 
3)    znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.
4)    złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.


3.    Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są działania związane z obsługą prasową ZOPOT w Berlinie w okresie 12 miesięcy. Czas trwania zamówienia: 15.01. – 31.12.2019 r.

Przygotowanie i wysyłka miesięcznego biuletynu prasowego  

1.    Wyszukiwanie informacji źródłowych, 
2.    Redagowanie w języku niemieckim tekstów prasowych, 
3.    Wysyłka mailem biuletynu prasowego do dziennikarzy, (minimum 500 adresów)
4.    Biuletyn prasowy, przygotowany w formatach: Word i PDF, zostanie przesłany mailem do Zamawiającego, 
5.    Zamawiający otrzyma biuletyn prasowy również w formie odpowiedniej do druku oraz aktualną listę adresową dziennikarzy, którzy otrzymują biuletyn drogą pocztową. 
6.    Z tekstów prasowych przygotowanych przez Wykonawcę Zamawiający przygotuje newsletter  w formie CRM, który zostanie wysłany do przedstawicieli branży turystycznej  (baza własna Zamawiającego) 
7.    Zamawiający przewiduje 12 wydań biuletynu prasowego dla mediów niemieckich,
8.    Biuletyn prasowy będzie miał objętość min. 5 stron, format A4, (min. 2.500 znaków na stronę) 
9.    Wykonawca dokona wyboru zdjęć uzupełniających biuletyn prasowy i przekaże te zdjęcia dziennikarzom.


Przygotowanie i wysyłka materiałów prasowych na targi ITB Berlin 2019

1.    zbieranie informacji, redagowanie w języku niemieckim oraz wysyłka mailem specjalnego wydania informacji prasowej
•    tekst dedykowany polskiemu wystąpieniu na targach ITB Berlin 2019 
•    objętość min. 3 strony format A4 (min 2.500 znaków na stronę ) 
•    wysyłka mailem biuletynu prasowego do dziennikarzy, (minimum 500 adresów)
•    termin wysyłki – luty 2019

2.    wyszukiwanie informacji źródłowych, redagowanie w języku niemieckim tekstów oraz 
wysyłka mailem specjalnego biuletynu prasowego na targi ITB Berlin 2019 (teczka prasowa) 
•    objętość min. 20 stron format A4 (min.2.500 znaków na stronę) 
•    wysyłka mailem materiału prasowego do dziennikarzy, (minimum 500 adresów)
•    Zamawiający otrzyma materiał prasowy w formie odpowiedniej do druku 
•    termin dostarczenia materiału do druku:  01.03.2019

Przygotowanie i wysyłka materiału prasowego na spotkanie branżowe – RDA Workshop w Kolonii

•    objętość min. 10 stron format A4 (min.2.500 znaków na stronę) 
•    wysyłka mailem materiału prasowego do dziennikarzy, (minimum 500 adresów w tym media branżowe)
•    Zamawiający otrzyma materiał prasowy w formie odpowiedniej do druku 
•    termin wysyłki: 08.07.2019

Uwaga: 

1)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłącznego i nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania tekstami,  które zostaną przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę,

2)    Wykonawca dysponuje aktualną bazą mediów niemieckich,  którą przekaże Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, (minimum 500 adresów) 

3)    Wszystkie teksty prasowe ( ich zawartość merytoryczna i forma) będą uzgadniane z Zamawiającym i wymagają jego akceptacji przed wysłaniem,

Akwizycja uczestników podróży studyjnych do Polski

1.    Wybór i zaproszenie przedstawicieli mediów niemieckich do udziału w podróżach studyjnych do Polski organizowanych przez Zamawiającego
2.    Zamawiający przewiduje od 6 do 8  podróży studyjnych
3.    Plan podróży studyjnych zostanie przygotowany przez Zamawiającego do 15 stycznia 2019
4.    Wykonawca przygotuje opis podróży studyjnych, który wraz z zaproszeniem zostanie wysłany do dziennikarzy 
5.    Wykonawca pozyska uczestników podróży do Polski, w każdej podróży uczestniczyć powinno min. 7 dziennikarzy 
6.    Uczestnikami podróży studyjnej do Polski mogą być: przedstawiciele niemieckich mediów printowych, portali turystycznych, mediów online oraz blogerzy
7.    Ważnym kryterium doboru uczestników podróży studyjnej jest zasięg 
8.    Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę uczestników podróży w terminie do 15 marca 2019 roku
9.    Lista uczestników powinna zawierać: imię i nazwisko, nazwę medium, zasięg, dane kontaktowe potrzebne do przygotowania podróży studyjnej do Polski (telefon, adres mailowy)
10.    Wykonawca otrzyma zgodę od uczestników podróży na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem (RODO) 
 

4.    Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami:
Magdalena Korzeniowska: e-mail: magdalena.korzeniowska@pot.gov.pl  

5.    Miejsce i termin złożenia oferty:

1)    Ofertę należy przesyłać mailem na adres: magdalena.korzeniowska@pot.gov.pl lub dostarczyć na adres:

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie 
Hohenzollerndamm 151
14199 Berlin 

2)    Termin składania ofert upływa w dniu 08.01.2019 godz. 12:00 

3)    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6.    Kryteria oceny ofert:

1)    Cena podana w ofercie jest ceną za wykonanie całego zadania. Cena powinna zawierać wszystkie elementy związane z prawidłową realizacją zamówienia.

2)    Wykonawca poda cenę ofertową jako wartość brutto w euro.

3)    Kwota brutto ma zawierać należny podatek VAT. 
 

4)    Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty: 5 tekstów o tematyce turystycznej, dotyczących atrakcji turystycznych, których autorem będzie osoba/osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia. (Każdy tekst 1 strona format A4, min. 2.000 znaków)

5)    Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się  kryterium ceny


7.    Informacje dodatkowe:

1)    do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.);

2)    zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;

3)    Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.

4)    w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.


Załączniki:
Załącznik nr 1: wzór Formularza Ofertowego 
Załącznik nr 2: wzór Oświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 3: wykaz usług
Załącznik nr 4: wykaz osób

Załączniki znajdują się w dokumentach do pobrania - link poniżej

 

Do pobrania:

Bestellen Sie hier unseren Newsletter