Warsaw 22.8 ºC
Kontaktformular

Przedmiot:
Przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej na rynku niemieckim mającej na celu zbudowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i w konsekwencji zwiększenie liczby przyjazdów do Polski.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie
Adres Zamawiającego:
Polnisches Fremdenverkehrsamt
Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin
Tel: +49 30 2100920, info@polen-info.de, www.polen.travel

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Celem głównym kampanii jest promocja Polski jako miejsca atrakcyjnego dla turystów z Niemiec, poprzez dotarcie z przekazem reklamowym do osób poszukujących wyjazdów do krajów europejskich.

Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej na rynku niemieckim mającej na celu zbudowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i w konsekwencji zwiększenie liczby przyjazdów do Polski.

Odbywać się to będzie przez dotarcie z przekazem reklamowym w czasie realnym do osób poszukujących wyjazdów do krajów europejskich. Jeśli pozwoli na to wielkość popytu w okresie trwania kampanii komunikacja będzie skierowana do osób, które poszukują wyjazdu do krajów konkurencyjnych do Polski - patrząc z perspektywy rynku emisyjnego.

Działania będą skupione na portalach bookingowych oferujących zakup biletów lotniczych oraz zakwaterowanie (tzw. OTA) a także w sieci wyszukiwań i reklamowej GDN (Google Dispaly Network). Zamawiający dopuszcza dodatkowe wykorzystanie portali związanych z branżą turystyczną i okołoturystyczną

Będzie także analizowana liczba odsłon na dedykowanym landing pagu polen travel.

Termin realizacji kampanii: od daty podpisania umowy do 29.12.2020.

Okres działań promocyjnych: około 2 tygodnie w okresie swiatecznym.

Czas trwania umowy: od daty podpisania umowy do 29.12.2020 r.

Grupa docelowa:

Podróżujący za granicę, poszukujący wyjazdów do krajów europejskich na portalach oferujących  bilety lotnicze oraz zakwaterowanie, wyjazdy pakietowe (tzw. OTA), oraz portalach poswieconych tematyce turystycznej.

 • Grupa docelowa zainteresowana turystyką aktywną (rowery, kajaki, szlaki piesze, Nordic Walking)

mieszkańcy Niemiec

Wiek: 30 – 50

Typ podróżowania: podróżują ze znajomymi lub rodziną z dziećmi

Rodzaj wyjazdów: wyjazdy powyżej 5 dni

Osoby o wyższych niż średnie zarobkach; ceniące sobie jakość i bezpieczeństwo usług

Aktywność  podczas wyjazdów: pokonywanie konkretnych tras, zwiedzanie przy okazji pobliskich atrakcji

 • Grupa docelowa na city breaks (turystyka kulturowa, kulinaria)

mieszkańcy Niemiec

Wiek: 20 - 40

Typ podróżowania: podróżują indywidulanie lub ze znajomymi. Coraz częściej podróżują ze zwierzętami; szukają destynacji przyjaznych cenowo i z bliskim połączeniem kolejowym lub dobrym połączeniem drogowym.

Osoby o średnich  zarobkach; szukające ofert korzystnych cenowo

Rodzaj wyjazdów: wyjazdy weekendowe, 2-4 dni tzw. Kurzurlaub  

Aktywność  podczas wyjazdów: zwiedzanie miejsc „kultowych”, rozpoznawalnych.

Dodatkowe atrybuty: osoby aktywne w social mediach; szukajace inspiracji na blogach, IG, forach, grupach tematycznych.

 

Kryteria wyboru oferty:

 • Cena: 100%

 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia liczby odsłon reklam płatnych w ramach zaproponowanej ceny.

Minimum 50 000 wejsc  na strone polen.travel

 

Budżet kampanii wraz z wynagrodzeniem Wykonawcy: max.29 000EUR brutto.

Za prawidłowe wykonanie całości Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe płatne w następujących transzach:

 1. przygotowanie - spersonalizowanych materiałów reklamowych oraz przygotowanie media planu oraz rezerwacja powierzchni reklamowej: nie później niż do dnia 18 grudnia 2020 r. - 50% wynagrodzenia,
 2. przygotowanie raportu z kampanii - 50% wynagrodzenia najpozniej do dnia 29.12 lub wcześniej kiedy zrealizowany zostanie minimalny cel 50 000 wejsc na strone. Brak zrealizowania celu minimalnego wiąże sie z niewyplaceniem pozostałych 50%.

 

Przedmiot Zamówienia w szczególności obejmuje:

 1. Realizując kampanię Wykonawca w całości odpowiada za przygotowywanie niezbędnych produkcyjnych formatów reklamowych zgodnych ze specyfikacją techniczną kanałów reklamowych wykorzystywanych podczas działań promocyjnych, dostarczenie tekstów kreacji marketingowych z uwzględnieniem:
 • poprawności językowej,
 • wyraźnego, zachęcającego i jasno sformułowanego CTA (Call to Action),
 • wymagań specyfikacji technicznej wydawcy,
 • personalizacji komunikatu zgodnej z zainteresowaniami grupy docelowej.
 1. Przygotowanie media planu oraz zakup mediów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
 2. Realizację kampanii zgodnie z założonym media planem i budżetem w celu realizacji wymaganych Kryteriów współczynników sukcesu.
 3. Stały monitoring i optymalizacja efektywności i skuteczności prowadzonej kampanii w celu uzyskania jak najlepszych efektów oraz zrealizowania założonych Kryteriów współczynników sukcesu. W zależności od skuteczności prowadzonej kampanii Wykonawca zobowiązany jest do optymalizowania kreacji.
 4. Raportowanie przebiegu, skuteczności oraz efektów kampanii na bieżąco oraz przedstawienie podsumowania na zakończenie kampanii. Raport z prowadzonych działań powinien zawierać informację co najmniej o podstawowych wskaźnikach skuteczności dostępnych z poziomu statystyk danego narzędzia. W celu udokumentowania przebiegu kampanii należy dostarczyć zestawienie wszystkich aktywnych/włączonych formatów reklamowych wraz ich statystykami (format, widoczność, informacje dotyczące przebiegu aukcji (budżet), ilość wyświetleń, klików, CTR, podsumowanie wydanego budżetu, profile demograficzne osób, które wyświetliły reklamę i kliknęły w treści promocyjne). W raporcie powinno znaleźć się merytoryczne podsumowanie prowadzonych działań wraz z rekomendacjami wynikającymi z podjętych optymalizacji.

Kryteria udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą uczestniczyć podmioty, które:
1. Są uprawnione do wykonywania określonej działalności.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także potencjał techniczny.
3. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej prawidłowe i terminowe wykonanie zamówienia.
4. Złożą ważną ofertę w terminie wyznaczonym do składania ofert.


Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Osoba upoważniona do kontaktowania się z Wykonawcami w godzinach od 09:00 do 15:00 w dni powszednie, Sekretariat ZOPOT Berlin, e-mail: kg@polen-info.de, Tel: +49 30 2100920

Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę należy przesyłać mailem na adres: kg@polen-info.de  (cc: info@polen-info.de)  lub dostarczyć na adres:
Polnisches Fremdenverkehrsamt, Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin
2. Termin składania ofert upływa w dniu 15.12.2020 o godz. 10:00.
3. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.

Informacje dodatkowe:

1. Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 ze zmianami);
2. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania.
4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt 3 wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu udziału
w postępowaniu.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter